...

Bộ điều khiển CNC 6 trục Astro-6A (V)

Bộ điều khiển CNC 6 trục Astro-6A (V)

  • LCD 8 Inch
  • 6 trục điều khiển đồng thời
  • Số trục chính điều khiển đồng thời: 2
  • Số cổng Input/Output: 24/16
  • Số cổng I/O mở rộng tối đa: 256/256
  • Real-time PLC debug
  • Look-Ahead 500 dòng
  • Tính năng bù rơ cơ khí (backlash)
  • Tính năng bù sai số hành trình (pitch error)
  • Hồi tiếp Encoder: Tất cả các trục

Chi Tiết Sản Phẩm

Mô tả Thông số
Đặc tính kỹ thuật Dimension 460 x 220 x 70 (mm)
Materials Aluminum
Max.PLC Axis 6
Standard Axis 6
Max. Axis (Optional) 6
Max. Spindle 2
Max Spindle Simultaneous Axis Control 6
Min. Control Unit 0.0001
Max. Number Of Program Coordinate 18
Max. Number of Table Tools 40
Look-Ahead 500
Block Processing Time 500
Thông số phần cứng Standard I/O 24/16
Optional I/O 256/256
DA 2
Monitor 8 Inch
RS485 1
USB Port 1
Chức năng bù trừ Backlash Compensation 0
Pitch Error Compensation 0
Chức năng hoạt động MPG Simulation 0
Dry Run 0
Optional Stop 0
Single Block 0
External Offsets 0
MPG Offsets 0

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.