...

DAC Board

Categories

Board I/O Link RLTR_07_V10723

  • Board mạch mở rộng cổng input/output cho bộ điều khiển CNC. Có thể chuyển đổi và sử dụng như một thiết bị PLC

DAC 12FCV1-1222 board

  • Chuyển đổi tính hiệu Digital đầu vào của bộ điều khiển sang tín hiệu đầu ra Analog để điều khiển tốc độ của trục chính và các thiết bị khác sử dụng tín hiệu Analog.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.