...

HEAD OFFICE: Số 83 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam - 70000

FACTORY: 117 Trương Thị Như, Xã Xuân Thời Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam - 70000

NGUYỄN NGỌC HIẾU

Quản lý bán hàng

(+84) 909 663 350

hieu.nguyen@qstcnc.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.