...

I/O LINK32_V1_10722 board

Installation Manual

I/O LINK32_V1_10722 board

  • I/O LINK32_V1_10722 là board mạch mở rộng số cổng input / output cho bộ điều khiển CNC

Product Details

Mô tả Thông số
Đặc Tính Kỹ Thuật Kích thước 150 x 90 (mm)
Điện áp đầu vào 24 -28 VDC
Số cổng Input 28
Số cổng Output 28
Số cổng COM đầu vào 4 port
Số cổng COM đầu ra 4 port

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.