...

Board I/O Link RLTR_07_V10723

Categories

Software

    Empty

Document

    Empty

Installation Manual

Board I/O Link RLTR_07_V10723

  • Board mạch mở rộng cổng input/output cho bộ điều khiển CNC. Có thể chuyển đổi và sử dụng như một thiết bị PLC

Product Details

Mô tả Thông số
Đặc Tính Kỹ Thuật Kích thước 90 x 86 (mm)
Điện áp đầu vào 24 VDC
Số cổng Input 8
Số cổng Output 8
Cổng giao tiếp RS485
Chế độ I/O link
Chế độ PLC

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.