...

HEAD OFFICE: Số 83 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam - 70000

FACTORY: 117 Trương Thị Như, Xã Xuân Thời Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam - 70000

THẠCH TRUNG HOÀNG (Mr.)

R&D Manager

(+84) 937 632 114

thachtrunghoan@gmail.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.